Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Memòria de l'excavació d'urgència del Carrer d'En Fluvià, 12, 14, 16.

  • Autor: Padrós i Martí, Pepita; Puerta López, Carme; Comas i Solà, Montserrat
  • Director: Padrós i Martí, Pepita; Puerta López, Carme; Comas i Solà, Montserrat
  • Campaña: 1986
  • Ubicación: Badalona, Barcelonès
  • Descripción: Amb motiu de la sol•licitud d’una llicència d’edificació per tal de construir tres vivendes unifamiliars al solar núm. 12,14 i 16 del carrer d’en Fluvià de Barcelona, i donat que l’esmentat solar es troba dins l’àmbit de la ciutat romana de Baetulo, s’hi van realitzar excavacions arqueològiques per tal de determinar l’existència de restes constructives i nivells arqueològics l’any 1986. Els treballs van consistir en primer lloc en l’excavació de quatre quadres d’ 1 X 1.5 metres, on van aparèixer restes i nivells romans, motiu per el qual es van obrir i excavar les quatre rases on havien d’anar els fonaments de la vivenda. Es van poder documentar restes d’estructures muràries i clavegueres, i material ceràmic d’època romana i moderna.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/7843

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)