Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Memòria campanya d'excavació al solar entre els carrers Temple i Termes Romanes (Solar Duran)

  • Autor: Llobet, Carme; Padrós i Martí, Pepita; Comas i Solà, Montserrat
  • Director: Llobet, Carme; Padrós i Martí, Pepita; Comas i Solà, Montserrat
  • Campaña: 1987; 1988
  • Ubicación: Badalona, Barcelonès
  • Descripción: Motivada per la sol•licitud d’una llicència d’obres per a la construcció d’un edifici d’habitatges situat entre la Torre Vella i el Museu, s’inicia una excavació d’urgència en el solar entre els carrers Temple i Termes Romanes (Solar Duran) de Badalona (Barcelonès) entre els anys 1987-a 1989. Ja s’havia intervingut arqueològicament a la zona als anys 1976-77, moment que es varen constatar l’existència de diverses estructures romanes. El solar està situat prop del fòrum limitat pel NO per un cardo i pel SE per l’edifici de les termes, i per tant dins de l’àrea de protecció de la ciutat romana de Baetulo. Els treballs es centren en els punts on havia de fer-se el pilotatge de la nova edificació. Es va realitzar l’excavació d’un quadre de 20 X 8.5 metres i 36 cales de 1 X 1.5 m que van permetre documentar abundant cultura material i restes d’estructures, que indiquen una activitat edilícia a la zona des d’època tardo-republicana.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/7850

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)