Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Antiga Audiència de Tarragona. Aportación al conocimiento del sector suroccidental del "forum provinciae Hispaniae Citerioris", La

  • Autor: Carreté i Nadal, Josep M.; Dupré i Raventós, Xavier; Vilaseca Canals, Albert
  • Director: Carreté i Nadal, Josep M.; Dupré i Raventós, Xavier; Vilaseca Canals, Albert
  • Campaña: 1986
  • Ubicación: Tarragona, Tarragonès
  • Descripción: La intervenció arqueològica de 1986 sobre l’edifici de l’Antiga Audiència de Tarragona tenia els objectius de comprendre les característiques formals de les estructures que havien configurat l’edifici al llarg del temps i entendre la seva evolució històrica. Objectius especialment interessants quant a la fase romana alt imperial, ja que l’edifici formava part de la plaça del Fòrum provincial. La superfície a excavar es va dividir en tres sectors. La primera fase, excavada corresponia a l’últim moment d’ocupació de l’Antiga Audiència, després de les reparacions del 1934. La segona fase, feia referència al moment de construcció de l’edifici neoclàssic de principis del segle XIX. En la tercera fase, d’excavació es veuen reflectits els canvis que pateix l’edifici entre finals del segle XV i finals del XVIII. La quarta fase va posar de manifest l’existència d’un potent paquet estratigràfic d’època tardorromana; es tractava d’un estrat d’escombraries que corresponia a finals del segle V dc. entre les quals es va trobar molt material ceràmic de gran importància. La cinquena fase venia definida per les unitats estratigràfiques que estaven relacionades amb el moment constructiu de l’edifici romà, amb una data post quem del tercer quart del segle I dc. En aquest estrat es van trobar paviments, revestiments i murs de la construcció romana. L’estrat de la sisena fase corresponia a època tiberio-clàudia, igual que les cantonades d’una cisterna que formen la setena fase de l’excavació. Per últim, la vuitena fase corresponia al primer moment d’ocupació humana de la zona a la segona meitat del segle II ac.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8170

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)