Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Antiga rectoria de Sant Pere de Lavern

  • Autor: Sarri Plans, Agnès
  • Director: Sarri Plans, Agnès
  • Campaña: 1995
  • Ubicación: Subirats, Alt Penedès
  • Descripción: Es presenten els resultats de la intervenció arqueològica d’urgència realitzada a l’antiga rectoria de la parròquia de Sant Pere de Lavern l’any 1995. Després de l’enderroc de l’edifici, es va decidir excavar les restes d’una torre, els fonaments de la qual restaven soterrats per la runa. Les restes constructives més antigues del jaciment corresponien a una edificació (segurament un mas) que després fou convertida en la rectoria. Aquest mur ja estava completament destruït, de manera que només es va poder documentar la seva rasa de fonamentació. En un moment que no es va poder determinar l’edifici va ser ampliat amb una torre, de la qual es van recuperar dos murs. A la banda interior d’un dels murs es van documentar tres estrats: un de farciment amb material del segle XVII, un altre d’ocupació de la torre i un tercer més sorrenc amb materials moderns.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8306

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)