Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Intervenció arqueològica al carrer Sant Domènec del Call, 6 (Barcelona)

  • Autor: Huertas Arroyo, Josefa
  • Director: Huertas Arroyo, Josefa
  • Campaña: 1997
  • Ubicación: Barcelona, Barcelonès
  • Descripción: La memòria presenta els resultats del seguiment arqueològic de l’obertura d’una cala per tal de situar la sala de màquines d’un ascensor a la finca número 6 del carrer Sant Domènec del Call de Barcelona realitzat l’any 1997. L’edifici està considerat un dels més antics de la ciutat, que encara conserva una part significativa de les estructures medievals. Durant la remoció de terres va aparèixer un interessant conjunt de material de rebuig de terrisser, datat a principis del segle XIX. La primera estructura que es va localitzar va ser un mur d’aparell rectangular format per pedres de mida mitjana lleugerament escairades lligades amb morter. Adossat a aquest mur es va trobar un paviment de morter que cobria estrats de rebliment que contenien restes ceràmiques i òssies. Aquests nivells es trobaven tallats per les diferents trinxeres dels murs perimetrals de l’edifici i un pou amortitzat.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8404

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)