Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Intervenció arqueològica al carrer del Pi número 11 de Barcelona

  • Autor: Miró i Alaix, Núria; Cebrià i Escuer, Artur
  • Director: Miró i Alaix, Núria; Cebrià i Escuer, Artur
  • Campaña: 1993
  • Ubicación: Barcelona, Barcelonès
  • Descripción: Amb motiu del projecte de remodelació de l’edifici situat al carrer del Pi número 11 de Barcelona l’any 1993 es decidí realitzar el control arqueològic del rebaix de terres de la part central del pati posterior de la finca. Els objectius se centraren en la datació i documentació de l’àrea de necròpolis i informar sobre l’existència de restes arqueològiques anteriors a aquests enterraments. Als sondeigs es van documentar els fonaments de la casa d’època moderna, una fossa d’enterrament corresponent a la cultura dels sepulcres de fossa del Neolític i restes de material arqueològic de diverses èpoques.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8431

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)