Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Memòria d'excavació al Passatge de Barberà, Església de Santa Maria Baetulo

  • Autor: Padrós i Martí, Pepita; Comas i Solà, Montserrat; Guitart i Durán, Josep
  • Director: Padrós i Martí, Pepita; Comas i Solà, Montserrat; Guitart i Durán, Josep
  • Campaña: 1986
  • Ubicación: Badalona, Barcelonès
  • Descripción: Es presenten els resultats de la intervenció portada a terme al passatge de Barberà tocant a la façana nord-est de l’església parroquial de Santa Maria de Badalona (Barcelonès) l’any 1986. La primera intervenció arqueològica a la zona es va dur a terme l’any 1977, aprofitant les obres de repavimentació d’una de les capelles laterals de l’església del segle XVIII. Els treballs van consistir en l’obertura d’una rasa de 9.15 X 1.40 metres al passatge Barberà. En aixecar l’asfalt del carrer es pogué observar com la paret de l’església s’assentava sobre un mur més antic, d’Opus Caementicium, amb parament de carreus, del qual es conserven tres filades. Es van poder documentar tres enterraments antropomorfes orientats a l’est, sense aixovar i amb una cobertura formada per diverses lloses irregulars i algun fragment de teula romana reaprofitada, datables del segle IX al XI. A partir de les restes muràries construïdes amb la tècnica d’Opus Caementicium, i la ceràmica apareguda campaniana, àmfora púnica i itàlica i comuna ibèrica es daten els estrats amb relació amb la construcció de murs de finals del segle II ac. i inicis de la segona meitat dels egle I ac..
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8469

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)