Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Memòria de la excavacio arqueologica realitzada a la partida de Vilagrassa

  • Autor: Ramon Sariñena, Ester; Adserias Sans, Maria
  • Director: Ramon Sariñena, Ester; Adserias Sans, Maria
  • Campaña: 1987
  • Ubicación: Cambrils, Baix Camp
  • Descripción: Es presenten els resultats de l’excavació d’urgència a la partida de Vilagrassa (Cambrils, Baix Camp) l’any 1987. Es va tenir coneixement del mateix a partir d’una esllavissada en un dels vessants de la gravera que varen deixar al descobert les restes arqueològiques sent notificades a l’arqueòleg Jaume Massó. Els treballs van consistir únicament en l’excavació de salvament de les estructures malmeses. Es delimità un sondeig de 5 metres de llarg X 1.5 metres d’ample que afectava dues estructures, un fons de cabana i una sitja. El fons de cabana era una estructura circular de 1.26 metres de diàmetre per 50 centímetres de profunditat que es va excavar, documentant-se quasi exclusivament material lític. De la sitja es conservà únicament la meitat, perquè va aparèixer seccionada en el mateix tall de la gravera. Tenia una forma cònica amb base plana, i correspondria al Tipus 1b de la classificació de Dominque Garcia. Es va portar a terme una prospecció a la zona de gravera on es van localitzar blocs de terra compacta que es van identificar pertanyents a dues estructures. A partir de l’estudi dels materials, ceràmiques a mà i material lític es va fixar el jaciment en el període neolític.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8541

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)