Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Memòria de la primera campanaya de neteja i excavació (1985) al poblat iberic de Santa Anna.

  • Autor: Ramon Sariñena, Ester
  • Director: Ramon Sariñena, Ester
  • Campaña: 1985
  • Ubicación: Castellvell del Camp, Baix Camp
  • Descripción: Es presenten els resultats de la primera campanya d’excavació al poblat ibèric de Santa Anna (Castellvell del Camp; Baix Camp) l’any 1985. El jaciment fou descobert l’any 1934 per Pere Rius, conservador i Salvador Vilaseca director del Museu Prim-Rull de Reus, i excavat per ells en aquest mateix any. L’estat del jaciment era deplorable, ja que les construccions realitzades en els diferents moments d’ocupació destruïren bona part del territori, malgrat que la zona es va convertir en un lloc on es dipositaven tot tipus de deixalles. Els treballs van consistir en la neteja de les diferents parts, àmbit 0 i quatre habitacions delimitades per estructures muràries, i l’excavació del l’estrat 1 a l’habitació 2 i l’estrat superficial a l’àmbit 0, únic lloc on no es documenten estructures arquitectòniques. Els materials arqueològics trobats són fragments de ceràmica de vernís negre campaniana A, ceràmiques fetes a mà, ceràmica grisa i fragments d’àmfora ibèrics i púnics, També es documenta un fragment de molí circular de pedra granítica. Els materials més antics que es documenten tenen una cronologia de la primera meitat del segle II ac.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8545

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)