Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Memòria de les excavacions d’urgència realitzades a l’Ermita de Sant Pau

  • Autor: Miret Mestre, Magí; Miret i Mestre, Josep
  • Director: Miret Mestre, Magí; Miret i Mestre, Josep
  • Campaña: 1981
  • Ubicación: Sant Pere de Ribes, Garraf
  • Descripción: L’excavació d’urgència realitzada l’any 1900 a l’ermita de Sant Pau (Sant Pere de Ribes, Garraf) ve motivada per la necessitat de comprovar la situació exacta de les restes romanes i el seu estat de conservació, degut a d’intenció de l’Ajuntament de porta a terme obres de millora i condicionament de la plaça situada davant de l’ermita. Es tenia coneixement de les restes, des de 1900 quan en fer unes rases per a la plantació de mallols a la vinya es descobreixen diverses tombes, que son testimoniades a diferents dietaris de l’època. Els treballs van consistir en l’obertura de quatre sondejos en diferents parts de l’ermita i els camps de conreu, sent el sondeig C obert entre la cantonada NE i un camp de garrofers qui aporta més material romà. La cultura material documentada resultà força interessant per tal de concretar el temps d’ocupació de la vil•la. Els bocins de ceràmica de vernís negre ajudaren a fixar els inicis de la vil•la en el segle II, mantenint-se l’ocupació fins el segle IV dc.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8604

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)