Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Memòria de les excavacions arqueològiques realitzades al pati de ponent (àmbit 19) del Castell de Cubelles

  • Autor: Caixal i Mata, Àlvar
  • Director: Caixal i Mata, Àlvar
  • Campaña: 1999
  • Ubicación: Cubelles, Garraf
  • Descripción: La memòria exposa els resultats de l’actuació arqueològica realitzada l’any 1999 al pati de ponent del Castell de Cubelles. La intervenció tenia com a objectiu posar en connexió les seqüències estratigràfiques que havien proporcionat la cala oberta el 1994 i la que reflectia el sondeig de 1996. Els treballs van consistir en l’obertura d’una trinxera al pati de ponent. Sota els nivells superficials es van documentar estrats de rebliment amb abundant material ceràmic romà i medieval. També es van exhumar les restes d’un paviment d’opus signinum relacionat amb el moment de fundació d’uns dipòsits romans, cap al 200 ac. Es van posar al descobert els estrats corresponents a les diferents fases d’ús d’una vil•la romana, que van ser ocupats per estructures posteriors d’època medieval.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/8715

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)