Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Memòria de la tercera campanya d'excavacions al castell de Miralpeix

  • Autor: Moragas Segura, Natàlia; Garcia Targa, Joan Manel
  • Director: Moragas Segura, Natàlia; Garcia Targa, Joan Manel
  • Campaña: 1992
  • Ubicación: Sitges, Garraf
  • Descripción: Es presenten els resultats de les intervencions arqueològiques al castell de Miralpeix durant el juliol de 1992. Els treballs efectuats al sector 2 del castell van permetre localitzar la porta d’entrada a la fortificació. Seguint el nivell marcat per la troballa d’un esglaó d’entrada es va documentar el paviment del primer pis d’ús del castell, amb abundants elements orgànics, faunístics i ceràmics amb cronologia de mitjans del segle XIV -produccions de ceràmica en verd i manganès barcelonina-. També es va localitzar una escala adossada a un mur. Part del sector 2 del castell tindria un segon pis, com així ho evidenciaren l’escala i el potent nivell d’enderroc.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/9088

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)