Alertas

¿Quieres conocer todo lo que pasa en Calaix?

 

Con la colaboración de:

CSUC
 

Informe-memòria de la campanya d'excavació d'urgència, neteja i consolidació de la "villa" romana d'El Vilarenc (Calafell, Baix Penedès). Agost 1991

  • Autor: Pou i Vallès, Josep; Revilla Calvo, Victor
  • Director: Pou ui Vallès, Josep; Revilla Calvo, Victor
  • Campaña: 1991
  • Ubicación: Calafell, Baix Penedès
  • Descripción: Es presenten els resultats de l’excavació d’urgència que el 1991 es va portar a terme a la villa d’El Vilarenc. La progressiva degradació i la parcial destrucció de les restes que van quedar al descobert. Després de les campanyes de 1988 i 1989 van impulsar una campanya de neteja i consolidació de les restes i de sondeig per tal d’avaluar la potència estratigràfica del jaciment. Es realitzà l’excavació d’una de les habitacions del recinte delimitat en el sector I. El sondeig va proporcionar una seqüència estratigràfica prou representativa de l’evolució d’una part de l’edifici. A partir de l’estratigrafia obtinguda es van poder establir tres grans fases: primera etapa d’ocupació del recinte d’El Vilarenc -a les últimes dècades del segle I ac.-, posterior arrasament i cobriment de les estructures anteriors i bastiment de les termes i, per últim, abandonament del recinte termal.
  • URI: http://hdl.handle.net/10687/9311

Ficheros en el ítem

Ver Estadísticas de uso

Mostrar el registro completo del ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)